Tag Archives: Kvs

TokyoTyrantとRubyAPIのインストール

TokyoTyrantとRubyAPIのインストール

# TokyoTyrant
wget tokyotyrant-1.1.40.tar.gz http://1978th.net/tokyotyrant/tokyotyrant-1.1.40.tar.gz
tar xvzf tokyotyrant-1.1.40.tar.gz
cd tokyotyrant-1.1.40
./configure
make
sudo make install
cd ..

# TokyoTyrant Ruby API
wget tokyotyrant-ruby-1.13.tar.gz http://1978th.net/tokyotyrant/rubypkg/tokyotyrant-ruby-1.13.tar.gz
tar xvzf tokyotyrant-ruby-1.13.tar.gz
cd tokyotyrant-ruby-1.13
sudo ruby install.rb
cd ..

TokyoCabinetとRubyAPIのインストール

TokyoCabinetとRubyAPIのインストール


# TokyoCabinet
wget tokyocabinet-1.4.43.tar.gz http://1978th.net/tokyocabinet/tokyocabinet-1.4.43.tar.gz
tar xvzf tokyocabinet-1.4.43.tar.gz
cd tokyocabinet-1.4.43
./configure 
make
sudo make install
cd ..

# TokyoCabinet Ruby API
wget tokyocabinet-ruby-1.30.tar.gz http://1978th.net/tokyocabinet/rubypkg/tokyocabinet-ruby-1.30.tar.gz
tar xvzf tokyocabinet-ruby-1.30.tar.gz
cd tokyocabinet-ruby-1.30
ruby extconf.rb
make
sudo make install

次回はサンプルコードでも。