Tag Archives: Tokyotyrant

TokyoTyrantとRubyAPIのインストール

TokyoTyrantとRubyAPIのインストール

# TokyoTyrant
wget tokyotyrant-1.1.40.tar.gz http://1978th.net/tokyotyrant/tokyotyrant-1.1.40.tar.gz
tar xvzf tokyotyrant-1.1.40.tar.gz
cd tokyotyrant-1.1.40
./configure
make
sudo make install
cd ..

# TokyoTyrant Ruby API
wget tokyotyrant-ruby-1.13.tar.gz http://1978th.net/tokyotyrant/rubypkg/tokyotyrant-ruby-1.13.tar.gz
tar xvzf tokyotyrant-ruby-1.13.tar.gz
cd tokyotyrant-ruby-1.13
sudo ruby install.rb
cd ..